# اندیشه

چگونه مثبت اندیش باشیم ؟

افکار از چنان قدرتی برخوردارند که می‌توانند سازنده یا ویرانگر باشند،   بنابر‌این باید به خود و فرزندانمان بیاموزیم که افکارمان را ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید

عشق بهائی دارد که باید پرداخت.

همدلی»برای واقع‌بینانه کردن انتظارات و خواسته‌ها، باید افراد را همان‌گونه که هستند بپذیرید و چارچوب ذهنی او را درک نمایید ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

به موفقیت خود ایمان داشته باشید

تعطیلات٬ مسافرت٬ جدیدترین امکانات امنیت مالی و بهرهمند ساختن فرزندان از بیشترین امتیازها٬ موفقیت یعنی کسب احترام بزرگی و غزت در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 21 بازدید