منحنی استرس

منابع استرس عبارتنداز:
ناکامی
ناکامی زمانی ایجاد می گردد که ما از انجام آنچه می خواهیم انجام دهیم باز داشته می شویم، هر چند که این کار یک فعالیت معینی باشد که آرزوی انجام آن را داریم یا یک هدف باشد که خواستار رسیدن به آن باشیم. از نظر احساسی، ما به ناکامی با احساس عصبانیت، ناامیدی ویا روحیه تجاوزگری، چه به صورت درونی یا بیرونی، پاسخ می دهیم.
تحریک بیش از حد
تحریک بیش از حد یا افزایش بارحالتی است که تقاضاهای اطراف ما از قابلیت ما دربرآوردن این تقاضاها برتری می یابد.
چهار فاکتور اصلی که به این حالت کمک می کنند عبارتنداز:
-1 فشارهای زمانی -2 - مسئولیت بیش ازحد -3 فقدان پشتیبانی  -4 توقع بیش از حد ازخود و اطرافیان.
محرومیت
تحرک فکری کم و روندهای احساسی ما نیز می تواند منجر به محرومیت وبیماری گردد. به عنوان مثال، ریسک حمله قلبی دردوسال اول بازنشستگی بطور معنی داری بالا می باشد. این شرایط که با استرس و تحریک بسیار کم همراه می باشد منجر به خستگی ویا تنهایی می گردد، حالتی از محرومیت عاطفی که اغلب منجر به ازدست دادن عزت نفس (که خود یک منبع استرس می گردد) می گردد واین حالت سرانجام می تواند به رفتارهای خود آزارانه مانند اعتیاد دارویی وحتی خودکشی منجر گردد.

منبع:afarineshdaily.ir

/ 0 نظر / 32 بازدید