کسالت و خستگی

نماز را نباید در حال مستی و کسالت خواند، بلکه ابتدا باید خستگی و خواب آلودگی را برطرف کنیم و آنگاه به نماز بایستیم .و همیشه قبل از نماز کسالت را از خود دور کنیم و خستگی را بهانه ای برای دیر خواندن نماز قرار ندهیم.


ت) احکام فقهی و ظاهری:

از عوامل حواسپرتی انجام دادن مکروهات مانند با سر و ریش و لباس بازی کردن، خاراندن بدن، به اطراف توجه کردن، خمیازه کشیدن اختیاری، فشار دادن بند انگشتان، که باعث بطلان نماز نمی شود بلکه باعث می شود حضور قلب از بین برود. به اضافه آنکه با رعایت احکام ظاهری که همه آنها نشانه ادب و حضور می باشد، اهمیت نماز، را به قلب القا می کنیم.

بیهوده گویی:

بیهوده گو، کسی است که مواظبت بر زبان خود ندارد و زبان را بدون موافقت قلب، ایمان و عقل به حرکت درمی آورد. به همین دلیل نمی تواند اعمال معنوی را در لحظاتی با خلوص و توجه کامل انجام دهد.


درمان:

ابتدا برای درمان، می بایست زبان را کنترل کرد و سخن خود را با ارجاع به عقل و قلب بر زبان جاری سازیم:


جان است و زبان است اگر جانت به کار است

زبان دشمن جان است نگه دار زبان را

منبع:persiclub.com

/ 0 نظر / 53 بازدید