ارزیابی مثبت از خود

نسبت به خود مهربان باشد و شخصیت خویش را با دید مثبت ارزیابی نماید، خود را با صفات خوب تفسیر کند و به لیاقت و شایستگی خویش شک نوزد.

منبع:mardomsalari.com

/ 0 نظر / 22 بازدید