تبليغات X


همه چیز درباره تکنولوژی فکر :: دکتر علی رضا آزمندیان::خودشکوفايي

تکنولوژی عشق::مديريت دل ها::خودشکوفايي::تحول::الهام بخش::هنر شادکامي::راز::فنگ شويي::دکتر آزمنديان::افکار مثبت::تکنولوژي فکر::آري، من مي توانم::اقتدار::راهي نوين::ضمير ناخودآگاه::انديشه‌هاي هدفمند ::خلاقيت::زندگي عالي

افکار مثبت و منفی

افکار مثبت و منفی


نفش افکار مثبت ومنفی در زندگی
شما میتوانید مثبت فکر کنید آرامش داشته باشید میتوانیدمنفی فکر کنید و همیشه دچار توهم باشید دراین نوشتار نکاتی از هردو جنبه مورد
بررسی قرار گرفته است


برای خوشبخت شدن مثبت بیاندیشید
اندیشه و تفکر هرفرددرزندگی وآینده او تاثیر بسزایی دارد اگر شخصی مثبت اندیش باشد
طبعا آینده اش همراه با موفقیت و دلخوشی وپیروزی خواهد بود زیرا ضمیر باطن وی مرتبا نیک اندیشیو خوشبینی را به او
یاد آوری میکند و این حالت نیز دروجود او ثبت میشود. درمقابل این افراداگرشخصی نکات منفی هر مطلب را در نظر
بگیرد وتمام وقایع و سخنان دیگران را از جنبه منفی تجزیه و تحلیل نماید مسلما روزی پر از بدبینی و فشار هاعصبی به
وجود خواهد آورد. فردی که امروز دچار ناراحتی های عصبی و روحی شده یقینا درگذشته بذر های غلط را درضمیر
خود کاشته است حسادت ها عمیق . سوء ظن های بی جا کینه توزی ونفرتاز محصولات این کشت در ضمیر شخص ا
است.وچنانچه این فرد درصد د مداوای خود برنیاید ریشه این ناراحتی های روحی را با هیچ دارویی نمیتواند بسوزاند
افراد عاقل درجوامع سعی میکنند با هرکس مطابق فهم و درک و شناخت او صحبت و برخورد کنند. درمقابل آنهاافرادی
که دارای شناخت وفهم کافی نیستند همیشه سعی دارند نظریات خود را به دیگران تحمیل کنندو توجهی به احساس و علم
افراد ندارند ودرنتیجه حالتی پیش میآید که آنها افکار منفی را دروجود خویش رسوخ میدهند و موجب آزار روحی دیگران
وخودخواهی خویش میشوند زمانی که افراد باچنین اشخاصی مواجه میشوند برای سلامتی روان خویش باید توجه داشته
باشند چنانچه فردی شروع به یاوه گویی درباره غرور وخودخواهی کردو خواسته های بی منطقی داشت باید اورا ازجمع
خود طردکنند چون اگر باوی ادامه معاشرت بدهند گرفتار امواج منفی و نظریات غلط وی میشوند
هنگام رویارویی با افراد بی منطق باید از شروع بحث های بی مورد باآنان خوداری کرد. برخی ازکسانی که در
اطراف ما هستند هرگاه قدم خیر ومثبت برای کسی بردارندانتظار عملی متقابل را از او دارندو طرف مقابل هرچه نیکی
به خاطر آن عمل آنها انجام بدهد خواست و توقعشان بر آورده نمیشودو از کوچکترین بی توجهی آنها رنجیده خاطر
میشوند اینگونه افراد طوری آموزش دیده اندکه در ازای طاعات و عباداتشانازخداوند طلب پاداش فوری دارند از آنجا که
این اشخاص نعمت های معنوی خداوند را نمیتوانند درک کنند پاداش خداوندی را فقط در مال ومکنت دنیا جستجو میکنند در
زندگی گذشت کردن و توانایی بخشودن به انسان آرامش و تزکیه درون میدهد و این خود نوعی مثبت اندیشی است .به هنگامی که
خشمگین هستید درحد مقدورات خود سعی نمایید تصمیم نگیریدچون اکثریت افرادی که در زمان عصبانیت اقدام به اخذ تصمیم
سریع کرده اند پس از اندکی از عمل خویش نادم شده اند و اغلب این پشیمانی ها سودی ندارد
اجتناب از افکارمنفی
افکار منفی عادتی هست مخرب ومعمولا بخشی از یک مکانیسم دفاعی است که ما معمولا برای دفاع ازخود بکار میبندیم. افراد
زیادی هستند که برای عدم انجام کاری سخت و یا شانه خالی کردن از زیر بار ان کارخیالبافی میکنندو افکار منفی به ذهن خود
راه میدهند خیلی راحت میگویندمن از عهده انجام این کار برنمیآیم......و هزار دلیل دیگر درواقع با زبان بی زبانی
میخواهند بگویند که نمیخواهند با این مشکل دست و پنجه نرم کنند.ولی ما همه تحت تاثیر احساساتی هستیم که تعیین میکنند که چه
کاری را به چه ترتیب انجام بدهیم . اگراحساس نگرانی کنیم حمله افکار منفی آغازمیشوندو معمولا ما دراین موقع تصمیم
میگیریم کاری را انجام ندهیم برخی از افراد وقتی کاری نیتجه ای مثبت به آنها ندهدخیلی زود ناامیدمیشوند و هرگز راه ومشی
دیگری را امتحان نمیکنندهمیشه توجه کنید که بجای تکرار همان راهکار های قدیم و تمرین نکردن وراه دادن افکار منفی به
ذهن بهتر است اشتباهات خودرا بیابیم و آنرا اصلاح کنیم برای موفقیت درانجام یک کار باید از افکار منفی فاصله بگیریم و
مثبت اندیشی را جایگزین کنی
افکار منفی یامثبت درتصمیم گیری مانقش مهمی را ایفاءمیکنند زمانی که دلیل تفکرمنفی خودرا بدانیم خیلی سریع خیلی سریع
متوجه افکار منفی خواهیم شد و به مرور که تمرین کنیم قادر خواهیم بود قبل ازاینکه درتصمیمات خود تجدید نظر کنیم افکارمنفی
رابشناسیم.تمرین برای افکار مثبت داشتن خیلی مهم است همیشه باید سعی کنیم بپذیریمکه درحال تغییرات مثبت و بهبودی سلامتی
خودهستیم باید خود را یک انسان توانا خوشبخت و دارای اعتماد به نفس بدانیم و احساسات مثبت به ما در روندتغییرات کمک
خواند کرد .کسانی که مثبت فکرمیکنند میدانند که این احساسات حقیقت داردوآنها را نادیده نمیگیرندآنان سعی میکننداین
احساسات را درک کنند و خود را به خاطر شرایطی که موجب به وجود آمدن این احساسات شده سرزنش نکنند.افکار منفی
موجب میشود از اینکه درصورت شکست مورد تمسخر قرار بگیریم بترسیم و دست از کار بکشیم .بنابراین همیشه تصویری
ازآنچه که دوست دارید درذهن خود مجسم کنید تانیرو وانگیزه لازم درشما بوجود آید هرچه این تجسم دقیق تر باشد کار آسانتر
خواهد بود و اشتیاق رسیدن به خواسته تان به شما انرزی دادهونیروی روانی شما را افزون میسازد و درشما اراده برمیانگیزد
افراد تنبل وبی اراده همیشه به افکارمنفی روی میآورند و برای اینکه مغزشان به کاربیافتد به یک حرکت سریع نیازمندندعد م
فعالیت موجب میشود که افکار مخرب به ذهن ماخطور کند همانگونه که افکار گذشته شما در وضعیت کنونی شما موثر است
بنابراین افکار وتخیلات تصاویر ذهنی کنونی شما در تارو پود آینده شما موثر خواهد بود از اینرو قدرت روانی شما برای تحقق
خواسته های ذهنی تان به طور ناخودآگاه بر کلیه افرادی که با هدف شما مرتبط هستند منتقل میشوند و اثر میگذارند بنابراین
هرگاه دچارافسردگی و ناراحتی خیال شدید از طرق زیر عمل نمایید
اول افکارمنفی را ازخود دورکرده و با وسوسه های درونی مبارزه کنید و به این ترتیب انرژی فراوانی ذخیره خواهید
واین انرژ ی انباشته شده اگر بانیروی تخیل بسیار قوی توسط یک اراده قوی به سوی شخص ارسال بشودصد درصدموثرخواهد
بود توانای ما در تسلط برمحیط پیرامونمان کافی نیست . اگر نتوانیم برخط مسلط بشویم مطمین باشید
که نخواهیم توانست به اهداف و آرزوهایمانجامه عمل بپوشانیم چنانچه نتوانستید به اهدافتان برسید نا امید نشوید و دوباره تلاش
کنید .آرامش وکنترل خود راحفظ کنیدآرامش موجب میشود که درمبارزه پیروز بشوید وان زمان است که اراده و تجربه شما
بیشتر خواهد شد حتی اگر زمان طولانی بگذرد اصلا نگران نشوید اگرمدام تلاش کنید چنانچه به پیروزی دست یافتید بسیار
خشنودخواهیدشدو در این حال است که نگرش شما به دنیا مثبتخواهد بود و انگیزه شما روز به روز متمرکز ترمیشود زمان
ومکان دیگر برایتان مفهومی نداردو روحیه آرام ومطمین شما براطرافیان اثر مفیدی خواهدداشت ازهمه مهمتر اینکه رضایت
درونی شماچند برابرخواهد شد.درخاتمه به راهکاری اشاره میشودکه برای رسیدن به آرامش و دورکردنافکار منفی کاملا موثر
است وان ایجاد خلاءفکری است یعنی اینکه تنها کاری که نباید انجام بدهید فکرکردن است دراین وضعیت ابتدا روند فکر کردن
راکندنماییدوهرتفکری رامتوقف کنید .به هیچ چیز نباید فکر کنید در ابتدا این کارمشکلی است اما باتمریناتمتوالی موفق خواهید
شد از ورود امواج و اتفاقاتیکه درهرحال یا اینده پیش میآید جلوگیری کنید و امواج مثبت را به ذهنتان انتقال دهید
شادباشید

منبع:.iranpsy.com

 

 

+ ; ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/٧/۱۳
    پيام هاي ديگران ()